ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บใชต์ขององค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์ในประเทศไทย (พกท.)

99
คริสตจักรกี่แห่ง
99
จังหวัด
99
สมาชิก
99
ผู้รับใช้

เกี่ยวกับเรา

เป็นองค์การเผยแพร่ศาสนาและพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ โดยกระทำตามพระวจนะของพระเจ้า ในพระคัมภีร์ มัทธิว 28:18-20 เป็นองค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์ในประเทศเป็นองค์กรศาสนา สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม ก่อตั้งโดยมิชชั่นนารีชาวฟินแลนด์และคริสเตียนไทย

หาโบสถ์

หาโบสถ์ใกล้บ้านคุณ

หลักข้อเชื่อ

มีพระเจ้าเที่ยงแท้แต่พระองค์เดียว ซึ่งทรงพระชนม์อยู่นิรันดร์ ปรากฏอยู่สามพระภาคคือ พระบิดา
พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์(ฉธบ.6:4,มธ.28:19)

ประวัติ

ในปี 1948 ครอบครัวราสซิน่าย้ายไปทำงานที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการฟื้นฟูเกิดขึ้นที่หมู่บ้านห้วยสวิง
ซึ่งเป็นชนบทที่อยู่ห่างไกลแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เทลงมา มีหลายคนได้รับบัพติสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
พูดภาษาแปลกๆเป็นครั้งแรก และมีการอัศจรรย์หลายอย่างเกิดขึ้น
งานได้ขยายไปสู่อำเภออื่นๆในจังหวัด

ข่าวสาร

กิจกรรม