เป็นองค์การเผยแพร่ศาสนาและพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ โดยกระทำตามพระวจนะของพระเจ้า ในพระคัมภีร์ มัทธิว 28:18-20 เป็นองค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์ในประเทศเป็นองค์กรศาสนา สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม ก่อตั้งโดยมิชชั่นนารีชาวฟินแลนด์และคริสเตียนไทย