คณะกรรมการอำนวยการชุดปัจจุบัน ปี 2022-2026 มี 13 ท่าน ประกอบด้วย

ศจ.ดร.วชิน อ่อนอ้าย                                                           

ประธานองค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์ในประเทศไทย   

      

ศจ.ดร.ประเสริฐ เทพจักร

รองประธานองค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์ในประเทศไทย      

          

ศจ.ประดิษฐ์ อุทัง                                                        

เลขานุการ       

อจ.อดิศักดิ์ ศรีลา

เหรัญญิก

อ.เฉลิม สะเทือนรัมย์

กรรมการ      

                                                                      

ศจ.ชูเกียรติ ศิริเธียรวานิชกุล

กรรมการ      

                                                                      

อ.ลือชา พฤกษาสวาท

กรรมการ   

                                     

ศจ.ดร.ประทุม เจริญรูป

กรรมการ

ศจ.อนิรุทธิ์ แพไธสง           

กรรมการ         

                                                                                                    

ศจ.จรูญ จันทร์ใฝ

กรรมการ

ศจ.ประเสริฐ รวมวงศ์

กรรมการ

ศจ.มงคล บุลบุตร

กรรมการ

ศจ.ปกาศิต ชัยงาม

กรรมการ