1. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมผู้นำระดับสูง
  2. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมงานบุกเบิกคริสตจักร
  3. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการประกาศข้ามวัฒนธรรม
  4. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มพลังต่างๆ
  5. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการและสงเคราะห์