ในปี 1948 ครอบครัวราสซิน่าย้ายไปทำงานที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการฟื้นฟูเกิดขึ้นที่หมู่บ้านห้วยสวิง
ซึ่งเป็นชนบทที่อยู่ห่างไกลแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เทลงมา มีหลายคนได้รับบัพติสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
พูดภาษาแปลกๆเป็นครั้งแรก และมีการอัศจรรย์หลายอย่างเกิดขึ้น
งานได้ขยายไปสู่อำเภออื่นๆในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยมีมิชชันนารีจากฟินแลนด์เข้ามาเพิ่มขึ้น
และได้ขยายงานไปในจังหวัดอื่นๆส่วนใหญ่จะไปทางภาคเหนือ
ในปี 1960 ศูนย์พระกิตติคุณสมบูรณ์หมู่บ้านเศรษฐกิจบางแค กรุงเทพฯ
สร้างเสร็จโดยได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากอาจารย์ดอนไพร้ส์ จากอเมริกาโดยมี อาจารย์เฮนิไกเน่น
และอาจารย์ราสซิน่าดูแลการก่อสร้าง ได้เปิดการอบรมรุ่นแรกเป็นหลักสูตร 3
เดือนโดยมีอาจารย์โยวโกเป็นผู้อำนวยการคนแรก วิชาที่สอนหลักๆคือเรื่องคริสตจักร การประกาศ พระวิญญาณบริสุทธิ์
การอัศจรรย์ และหมายสำคัญ ตำราเรียนมีอยู่เล่มเดียว คือพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ประกาศนียบัตร
คือดวงวิญญาณที่นักศึกษาแต่ละคนนำมา ในบรรดานักศึกษารุ่นแรกนั้นประกอบด้วยศาสนาจารย์สมาน วรรณเกียรติ
ซึ่งเป็นทั้งครูสอนในเวลาเดียวกัน ศาสนาจารย์นิรุทธ์ จันทร์ก้อน ศาสนาจารย์วีระชัย โกแวร์ อาจารย์เบนยามิน ชัยสมบัติ
อาจารย์คำปัน โปลาหา อาจารย์นคร ธรรมวิวรณ์ และคนอื่นๆอีกหลายคนที่ต่อมาได้รับใช้พระเจ้าอย่างเกิดผล
ต่อมาศูนย์ได้พัฒนาหลักสูตรขึ้นเป็นลำดับ ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี
และได้เปลี่ยนชื่อเป็นพระคริสตธรรมพระกิตติคุณสมบูรณ์
ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันมีผู้ผ่านการศึกษาในหลักสูตรต่างๆเป็นจำนวนกว่า 4,000
คนซึ่งในจำนวนนี้มีหลายคนที่ได้รับใช้พระเจ้าและมีบทบาทมากมายต่อพันธกิจของพระเจ้าในประเทศไทย

องค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์ในประเทศไทยองค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์ในประเทศไทย เดิมนั้นชื่อ คณะพระกิตติคุณสมบูรณ์ในประเทศไทยเป็นผลจากการเริ่มงานของคณะฟินนิช ฟรี ฟอ เรน มิชชั่น (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นองค์การฟรีด้า อินเตอร์เนชั่นแนล Fida International) ซึ่งเป็นองค์การมิชชั่นของคริสตจักรเพนเทคอสท์ ในประเทศฟินแลนด์
เป็นกลุ่มเพนเทคอสท์กลุ่มแรกที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย ซึ่งต่อมาได้มีกลุ่มเพนเทคอสท์อื่นๆ
เกิดขึ้นอีกหลายกลุ่มอาจกล่าวได้ว่าคณะพระกิตติคุณสมบูรณ์ในประเทศไทยได้มีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวในกลุ่มเพนเทคอสท์อื่นๆรวมถึงกลุ่มที่เชื่อในเรื่องฤทธิ์เดชและงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในประเทศไทย
ในเดือนพฤศจิกายนปี 1946 ศาสนาจารย์เวอร์เนอร์ และแหม่มฮันนา ราสซิน่า
มิชชันนารีของคริสตจักรเพนเทคอสท์ในเมืองโกโวล่าประเทศฟินแลนด์ พร้อมด้วย นางสาวตือเน่ วัตตะเน่น
ได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ตอนแรกทั้งสามได้ตั้งใจที่จะไปทำงานในประเทศพม่า
เมื่อเดินทางถึงกรุงย่างกุ้งแล้วปรากฏว่าไม่สามารถเข้าประเทศพม่าได้
เพราะพม่าอยู่ในระหว่างเรียกร้องอิสรภาพจากอังกฤษ เมื่อยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศ
จึงมารอวีซ่าเข้าประเทศพม่าอยู่ที่กรุงเทพฯขณะที่อยู่ในประเทศไทยได้ทราบว่ามีมิชชันนารีโปรเตสแตนท์ได้ทำงานในประเทศไทยร้อยกว่าปีมาแล้วแต่เกิดผลน้อยมากจึงได้ตัดสินใจอยู่ทำงานในประเทศไทย
ในช่วงปีแรกๆครอบครัวราสซิน่าทำงานอยู่ในกรุงเทพฝั่งธนบุรี ส่วนใหญ่จะทำงานกับคนจีน
ต่อมามีครอบครัวโรกกา ครอบครัวเปห์โกเน่น และครอบครัวเฮนิไกเน่น จากฟินแลนด์มาช่วย
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของคริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์ธนบุรี

เนื่องด้วยทางรัฐบาลไม่อนุญาตให้คริสตจักรหรือองค์การศาสนาคริสต์อยู่ในฐานะเป็นนิติบุคคล
เมื่อคริสตจักรต่างๆ
มีที่ดินและทรัพย์สินมากขึ้นจึงมีความพยายามที่จะจัดตั้งมูลนิธิเพื่อดูแลรักษาศาสนสมบัติภายในคณะ ในปี 1970
กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้จัดตั้งมูลนิธิศูนย์พระกิตติคุณสมบูรณ์ โดยมีอาจารย์เอลิอัส กอสซิลล่า
เป็นประธานมูลนิธิคนแรก ในปี 1981 ผป.ประยูร วัฒนาพร
ได้รับเลือกเป็นประธานมูลนิธิและท่านได้ทำหน้าที่ด้วยความสัตย์ซื่อจนกระทั่งเสียชีวิตในปี 1999
ประธานมูลนิธิคนปัจจุบันคือ ศาสนาจารย์ทวีทรัพย์ บุญพงษ์
ในปี 1987 มิชชันนารีและผู้นำคนไทยในคณะฟินนิช ฟรี ฟอเรน มิชชั่น
ได้ร่วมกันก่อตั้งคณะพระกิตติคุณสมบูรณ์ในประเทศไทย และได้เขียนธรรมนูญของคณะฯขึ้น
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 1988 มีคณะกรรมการอำนวยการชุดแรก 10 ท่านโดยมีศาสนาอาจารย์บุญมาก
ภีระมูล เป็นประธาน และในปี 1990 คณะพระกิตติคุณสมบูรณ์ในประเทศไทย ได้เปลี่ยนชื่อเป็น
องค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์ในประเทศไทย
นอกจากจุดประสงค์หลักในการประกาศตั้งคริสตจักรที่นำไปสู่การเลี้ยงตนเอง ปกครองตนเอง
และเผยแพร่ด้วยตนเองแล้วคณะยังมีพันธกิจในด้านการศึกษา การสงเคราะห์ และการพัฒนา
ปี 1980 งานได้ขยายไปยังจังหวัดในภาคอีสานคือ บุรีรัมย์สุรินทร์ นครราชสีมามหาสารคาม และชัยภูมิ ในช่วงปี
2000 งานได้ขยายไปทางภาคตะวันออกคือ ชลบุรีจันทบุรี และตราด ปัจจุบันงานของคณะได้ขยายไปใน 25 จังหวัดคือ
เชียงราย พะเยา เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เลย นครสวรรค์ กรุงเทพฯ
นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี มหาสารคาม ชัยภูมิ ชลบุรี จันทบุรี และตราด
มีคริสตจักร 154 แห่ง มีศิษยายาภิบาลและผู้รับใช้เต็มเวลากว่า 200 คน มีสมาชิกสมบูรณ์ประมาณ 10,000 คน
มีสถาบันพระคริสต์ธรรม 2 แห่ง มีเนอสเซอรี่ 3 แห่ง โรงเรียนอนุบาล 3 แห่งโรงเรียนประถม 1 แห่ง หอพัก 6 แห่ง
บ้านเด็กกำพร้า 4 แห่งพันธกิจเด็กและเยาวชน 1 แห่งโครงการพัฒนา 1 แห่งกรรมการสตรี 1 ชุด กรรมการอนุชน 1 ชุด
ปี 2017 องค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์ในประเทศไทย
ได้ดำเนินการจัดตั้งองค์กรคริสตจักรคณะพระกิตติคุณสมบูรณ์ในประเทศไทย กับสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
โดยใช้ธรรมนูญฉบับเดียวกันกับองค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์ในประเทศไทย ปี 2015