คริสตจักรพันธสัญญานาสะอุ้ง

อาจารย์บุญมี ใจแอ้ม

66 หมู่ 17 ตำบลวังบาล อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์


คริสตจักรหล่มเก่า

อาจารย์ชัยณรงค์ ทองเขียว

E-mail: [email protected]

โทร 083 2075 768

123/1 หมู่ 6 ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์


คริสตจักรหล่มสัก

ผู้ปกครองอนันต์ชัย พัฒนดลิก

77 หมู่ 5 ถนนเชิญบุญชาติ ตำบลวัดป่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์


คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์ธารทิพย์

อาจารย์ประกาศิต ไชยงาม

103/7 บ้านธารทิพย ตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ช


คริสตจักรแสงธรรมหนองไผ่

อาจารย์ธวัชชัย ส่องทางธรรม

E-mail: [email protected]

โทร 089 643 2946

825 หมู่ 11 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์


คริสตจักรแสงธรรมวังพิกุล

ศาสนาจารย์ช่วง ปิ่นใจ

321 หมู่ 6 ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์


คริสตจักรเมืองเพชรบูรณ์

27 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์


คริสตจักรธำรงชีวิต

ศาสนาจารย์นิวัฒน์ สุขสำราญ

112/332 หมู่10 ถนน พิมพานต์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์


คริสตจักรเอเมนหนองแซง

อาจารย์ กิตติศักดิ์ นันทศิริรัตน์

E-mail: [email protected]

โทร 088 876 5759

67 หมู่ 8 ตำบลไก่เส่า อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี