คริสตจักรนครไทย

ศาสนาจารย์ ดร.วชิน อ่อนอ้าย 1

55 หมู่1 ถนนอุดรดาริ ตำบลนครไทย

อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก


คริสตจักรไทยเวียงเชียงราย

ศาสนาจารย์สุรพงศ์ ประทุมวรรณ

E-mail: [email protected]

โทร 0818 839 510

664 ถนนศรีเกิด ตำบลรอบเวียง

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย


คริสตจักรอารารัต

อาจารย์ อนุสิทธิ์ นทีชัยมงคล

499 หมู่3 ตำบลริมกก

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย


คริสตจักรไทยบ้านโป่งน้ำตก

ศาสนาจารย์ จรูญ จันทร์ไฝ

195 หมู่7 บ้านโป่งน้า ตก ตำบลบ้านดู่

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย


คริสตจักรแม่จัน

อาจารย์ นพรัตน์ อางี

5 หมู่6 บ้านผาด้ง ตำบลป่าดึง

อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย


คริสตจักรเขื่อนแก้ว

อาจารย์ ฤทธิพล ยิ่งเจริญ

20 หมู่ 9 ตำบลท่าสาย

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย


คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์พาน

ศาสนาจารย์ มงคล บุลบุตร

292 หมู่ 3 ตำบลป่าทุ่ง

อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย


คริสตจักรไทยหนองหล่ม

419 หมู่ 4 ตำบลเจดีย์หลวง

อำเภอแม่สวย จังหวัดเชียงราย


คริสตจักรอิมมานูเอล

ศาสนาจารย์ ยงยุทธ ยงยศ

E-mail: [email protected]

โทร 090 777 3634

84 หมู่12 บ้านน้า จา ซอย 3 ตำบลโป่งผา

อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย


คริสตจักรดอยเลาอู

ศาสนาจารย์ นาวิน ชัยสุวรรณ

87 หมู่23 บ้านพญาเลาอู ตำบลตับเตา

อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย


คริสตจักรข่าวประเสริฐเวียงชัย

อาจารย์ ธีรพงษ์ คัมภีร์สัจจะ

E-mail: [email protected]

โทร 084 4807 855

346 หมู่ 8 ซอย 9 ตำบลเวียงชัย

อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210


คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์บ้านศรีชัยภูมิ

ศาสนาจารย์ คำปัน โปลาหา

113 หมู่10 บ้านศรีชยัภูมิ ตำบลเกาะช้าง

อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย


คริสตจักรรวมพรเชียงราย

ศาสนาจารย์ ศรีทอง สิทธิขันแก้ว

E-mail: [email protected]

โทร 084 6137216

509/27 หมู่ที่ 3 ตำบลริมกก

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย


คริสตจักรไทยพระกิตติคุณสมบูรณ์สันขมิน

อาจารย์ ศักดา ราวิชัย

96 หมู่ 3 ตำบลแม่ไร่

อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย


คริสตจักรไทยพระกิตติคุณสมบูรณ์บ้านหลิ่งกุญชร

ศาสนาจารย์ ศรีมา พรมรัตน์

57 หมู่2 บ้านหลิ่งกญุ ชร ตำบลดอนศิลา

อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย


คริสตจักรไทยปงอ้อ

ศาสนาจารย์ นาวิน ชัยสุวรรณ

73หมู่14 บ้านปงออ ตำบลดอยลาน

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย


คริสตจักรสันติราช

ศาสนาจารย์ ประพันธ์ ตะนุพนัธ

185/1 หมู่7 บ้านหาดใคร้ ตำบลเวียง

อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


คริสตจักรนครเชียงราย

ศาสนาจารย์ สหศวรรษ วัฒนวิจักษณ์

310/4 (ในตลาดฟ้าไท) ตำบลท่าสุด

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย


คริสตจักรบ้านหงาว

ศาสนาจารย์ เป็ง ประเสริฐเลิศอารีย์

66/6 โรงบ่มใบยาบ้านหงาว หมู่ 4 ตำบลบ้านหงาว

อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย


คริสตจักรคานาอัน

อาจารย์ กิติชัย เชกอง

316 หมู่15 บ่านป่ากุ๊ก ตำบลบ้านดู่

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย


คริสตจักรของขวัญ

ศาสนาจารย์ อนุพงษ์ ถวัลยกุล

E-mail: [email protected]

โทร 0961 318 298

444 บ้านห้วยแม่ซ้าย หมู่ 11 ซอย.6 ตำบลแม่ยาว

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย


คริสตจักรกิตติคุณไทยทุ่งเย็น

อาจารย์ สมคิด หน่อท้าว

E-mail: [email protected]

โทร 090 050 2641

78 หมู่1 บ้านทุ่งเยน ตำบลแม่ลาว

อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา


คริสตจักรกิตติคุณน้ำแวน

ศาสนาจารย์ สมพงษ์ แสงศรีจันทร์

E-mail: [email protected]

โทร 089 951 9688

หมู่ 2 ตำบลน้ำแวน

อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110


คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์แพร่

อาจารย์ ประเสริฐ จันทนสกุลวงค์

177/1 หมู่4 ตำบลทุ่งกวาว

อำเภอเมือง จังหวัดแพร่


คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์นาอุ่นน่อง

อาจารย์ อดิศักดิ์ ศรีลา

56/2 หมู่6 บ้านนาอุ่นน่อง ตำบลหวังทุ่ง

อำเภอลอง จังหวัดแพร่


คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์แม่มาย

อาจารย์ สายยม มูลน้ำ

E-mail: [email protected]

โทร 086 7607 965

354/65 หมู่12 สวนป่าแมม่าย ตำบลบ้านแลง

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง


คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์ลำปาง

ศาสนาจารย์ วิเวียน วงศ์สรรเสริญ

81/2 ถนน ท่าคราวนอ้ย ตำบลสบตุ๋ย

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง


คริสตจักรเมืองเถิน

อาจารย์ สุขนิรันดร์ ปันธิดา

70/2 หมู่3 ซอยท่านาง ซอย 2 ตำบลล้อมแรด

อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง


คริสตจักรเมืองเถิน

อาจารย์ สุขนิรันดร์ ปันธิดา

70/2 หมู่3 ซอยท่านาง ซอย 2 ตำบลล้อมแรด

อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง


คริสตจักรไทยหัวดง

อาจารย์ อำนวย สีตะบุสป์

206 หมู่ 3 ตำบลแม่พลู

อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดติถ์


คริสตจักรฟิลาเดลเฟีย

อาจารย์ สันติสุข ธรรมวิวรณ์

E-mail: [email protected]

โทร 0926 786 357

3/4 หมู่5 ตำบลสันทราย

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่


คริสตจักรข่าวประเสริฐฝาง

ศาสนาจารย์ ศักด์ศิรี กองวงค์

404/1 หมู่3 ถ.สนั ติอุดม ตำบลเวียง

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่


คริสตจักรไทยลานนา

อาจารย์ ผัดดี อินต๊ะเทพ

E-mail: [email protected]

โทร 086 5872 677

9 ถนน อนุบาล ตำบลช้างเผือก

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


คริสตจักรป่าคา

อาจารย์ บุญเป็ง ญาดาบริสุทธิ์

85/1 หมู่11 บ้านป่าคาใน ตำบลสะเมิงใต้

อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่


คริสตจักรขุนสาบ

อาจารย์ ศักด์ดิา ศรีไสวบงกช

16 หมู่6 ตำบลแม่สาบ

อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่


คริสตจักรแผ่นดินของพระเจ้า

ศาสนาจารย์ เอกพรรดิ์ อินธิสุข

E-mail: [email protected]

โทร 089 8380 468

140/2 หมู่7 ตำบลหนองป่าครั่ง

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


คริสตจักรข่าวประเสริฐบุญศิริธรรม

อาจารย์ แสงอรุณ ประกายแสงทอง

450 หมู่ 6 ตำบลแม่คะ

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่


คริสตจักรราชกิจพระคุณเชียงใหม่

อาจารย์ ประดิษฐ์ อุทัง

122/1 หมู่7 ตำบลไชยสถาน

อำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่


คริสตจักรธารพระพรเชียงใหม่

อาจารย์ ราเชนทร์ นพศิริ

180 หมู่4 ตำบลลวงเหนือ

อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่


คริสตจักรแม่ริม

อาจารย์ วิบูลย์ สินรังสรรค์

289/2 หมู่ 1 ตำบลแม่สา

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


คริสตจักรกรุณา

อาจารย์ จรูญ สมศรี

E-mail: [email protected]

โทร 0899 506 985

31/1 หมู่ 16 ตำบลศรีดงเย็น

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่


คริสตจักรเปี่ยมรัก

ศาสนาจารย์ บรรจบ อุทัง

44/1 ซอย22 ถ.โซตนา ตำบลช้างเผือก

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


คริสตจักรราชกิจพระคุณ (คำเที่ยง)

อาจารย์ พิทักษ์ เผ่าดี

60 – 60/1 ถนน ศรีมงคล ตำบลป่าตัน

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


คริสตจักรแผ่นดินของพระเจ้าดอยน้อย

อาจารย์ อรรถพล กองทรายมูล

279 หมู่ 13 บ้านดอยน้อยพัฒนา ตำบลหนองหาร

อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่


คริสตจักรไทยปางหมอปวง

ศาสนาจารย์ มานพ อกัษรวงศวิทยา

E-mail: [email protected]

โทร 0869 730 633

304 หมู่6 ถนนพหลโยธิน ตำบลป่าสัก

อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงใหม่


คริสตจักรแสงไทยเชียงใหม่

อาจารย์ นิพนธ์ จ้าวเจริญพร

E-mail: [email protected]

โทร 0869 215 651

122 หมู่2 บ้านป่าบง ถนนป่าบง ตำบลหนองหาร

อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่


คริสตจักรหนองมณฑา

อาจารย์ กิ่งทอง ยอดชนสัตย์ชื่อ

60 หมู่16 บ้านหนองมณฑาใหม ตำบลแม่ริม

อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่


คริสตจักรเชียงใหม่ดงพระพร

อาจารย์ วสันต์ มณีวงค์

360 หมู่ 2 ตำบลสนัผกัหวาน

อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์ดอยงาม

ผป.หน่อแก้ว สมศรี

E-mail: [email protected]

โทร 093 2378 450

159 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ทะลบ

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่


คริสตจักรศูนย์ชีวิตใหม่ทุ่งรวงทอง

อาจารย์ สำราญ โพธิ์สว่าง

50/10 หมู่10 ตำบลแม่ลาน้อย

อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน


คริสตจักรเพ็นเทคอสแม่ฮ่องสอน

ศาสนาจารย์ ไชยโรจน์ เหลืองเงิน

310 หมู่12 ถ.ประชาเสกสรร ตำบลปางหมู

อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


คริสตจักรห้วยน้ำโป่ง

อาจารย์ ทรายปู มุกดา

7 หมู่8 ถ.ปาย-แม่ฮ่องสอน ตำบลนาปู่ป้อม

อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน


คริสตจักรเพ็นเทคอสปางมะผ้า

79 หมู่1 ตำบลสบป่อง

อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน


คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์เฮอร์โมน

อาจารย์วัฒนา เนื่องนิธิภาดี

57/3 หมู่10 ตำบลแม่เหาะ

อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


คริสตจักรบ้านเบธานี(ดงสงัด)

อาจารย์อภิรักษ์ เลิศรุ่งวทัญญญู

E-mail: [email protected]

โทร 086 318 3310

361 หมู่6 ตำบลแม่สะเรียง

อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


คริสตจักรคอนผึ้ง

อาจารย์ลือชา พฤกษาสวัสดิ์

E-mail: [email protected]

โทร 0979 377 441​

314/1 หมู่1 ถ.แม่สะเรียง-ตาก ตำบลแม่คะดวน

อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


คริสตจักรบ่อไคร้

อาจารย์ศรัทธา ภูดน

49/1 หมู่11 บ้านบ่อไคร้ ตำบลปางมะผ้า

อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน


คริสตจักรเพ็นเทคอสในสอย

อาจารย์วิชัย ทรัพย์ทวีเวทย์

168/1 หมู่4 บ้านบ่อไคร้ ตำบลปางหมู

อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


คริสตจักรศูนย์ชีวิตใหม่บ้านเบ็ธเลเฮม

อาจารย์สำราญ โพธิ์สว่าง

50/10 หมู่10 บ้านบ่อไคร้ ตำบลแม่ลาน้อย

อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน


คริสตจักรพระสัญญา

อาจารย์นราธิป นันทมหาชัย

269 หมู่4 ตำบลกองก๋อย

อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน


คริสตจักรความสุขพิษณุโลก

อาจารย์นศิลา สุขเจริญกิตติคุณ

E-mail: [email protected]

โทร 0857 373 371

603/3 ถ.พระองค์ขาว ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก


คริสตจักรสันติ

ศาสนาจารย์เกษม จันทร์ทรง

E-mail: [email protected]

โทร 0816 805 440

80/73 ถนนพระร่วง ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก


คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์วังทอง

อาจารย์เสรี พ่วงท่าโก

92/1 หมู่1 ตำบลดินทอง

อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก


คริสตจักรชาติตระการ

อาจารย์ธนาวุฒิ รุ่งแสงยศ

141 หมู่5 ตำบลป่าแดง

อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก


คริสตจักรห้วยท่าเนื้อ

อาจารย์เสวย อินแก้ว

31/1 หมู่ 11 ตำบลป่าแดง

อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก


คริสตจักรเนินกระบาก

ศาสนาจารย์ชุมพล สิงห์สถิต

495/2 หมู่4 บ้านเนินกระบาก ตำบลกกกะบาก

อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก


คริสตจักรธารพระพรบางระกำ

ศาสนาจารย์ประเสริฐ รวมวงค์

40/6 หมู่14 ตำบลกบางระกำ

อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก


คริสตจักรชมพู

อาจารย์ทวิช สิงห์สถิต

326/1 หมู่1 ตำบลชมพู

อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก


คริสตจักรปากรอง

อาจารย์อนุศักดิ์ เพลียปลัด

64/1 หมู่3 ตำบลชาติตระการ

อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก


คริสตจักรบ้านใหม่เจริญทรัพย์

ศาสนาจารย์ไพบูลย์ ใจสม

51/1 หมู่14 ตำบลบ้านดง

อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก


คริสตจักรบ้านน้อย

ศาสนาจารย์ทองดี ทอบใบ

49/1 หมู่2 ตำบลบ้านน้อยซุ้ขี้เหล็ก

อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก


คริสตจักรสันติสุขอินโดจีน

ศาสนาจารย์สมพงษ์ จันทร์มีเทศ

30/129 ถ.พระลือ ซอย 3/5 ตำบลเมือง

อำเภอพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก


คริสตจักรนายาว

ศาสนาจารย์อภิวัฒน์ จำปาแก้ว

76/1 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว

อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก


คริสตจักรนาไก่เขี่ย

อาจารย์เอกราช สุกแก้ว

9 หมู่ 7 ตำบลนาบัว

อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก


คริสตจักรบางยางพัฒนา

อาจารย์ใจเพชร พรหมแสง

155/1 หมู่ 16 ตำบลหนองกระท้าว

อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก


คริสตจักรโปรดปราน

ศาสนาจารย์ชัยศิริคามสายออ

20 หมู่3 บ้านโป่งเบ้ีย ตำบลน้ำกุ่ม

อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก


คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์แก่งทุ่ง

อาจารย์สลัด บุญธรรม

133 หมู่ 4 ตำบลบ่อโพธิ์

อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก


คริสตจักรนาตาดี

อาจารย์บุญมี บุญเชิดชู

65 หมู่ 11 ตำบลบ่อโพธิ์

อำเภอบ่อโพธิ์ จังหวัดพิษณุโลก


คริสตจักรฮาเลลูยา

อาจารย์ประยูร มะปรางค

63/1 หมู่ 1 ตำบลนครไทย

อำเภอบ่อโพธิ์ จังหวัดพิษณุโลก


คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์อุตรดิตถ์

อาจารย์อนุชาติ ศรีลา

4 ถนนบรมอาสถ์ซอย 8 ตำบลท่าอิฐ

อำเภอบ่อโพธิ์ จังหวัดเมือง