พระกิตติคุณสมบูรณ์สุรินทร์

ศาสนาจารย์คำฟอง แสงกุมาร
9 ถนนเทศบาล 3 อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064437982562


คริสตจักรเมืองบุรีรัมย์

ศาสนาจารย์สำรวย สิมศิริวัฒน์

407 หมู่ 4 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Facebook: https://www.facebook.com/Muagburiramchurch


คริสตจักรฤทธานุภาพของพระเจ้า(ประโคนชัย)

ศาสนาจารย์ชัยยง บุญปก

359 หมู่ 1 ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์


คริสตจักรชิโลห์

ศาสนาจารย์อนิรุทธิ์ แพไธสง

193 หมู่1 ตำบลมะเฟือง อำเภอพทุไธสง จังหวัดบุรีรัมย์


คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์บุรีรัมย์

อาจารย์เจษฎาพงษ์ ชัมรัมย์

3 หมู่ 17 ถนนบุรีรัมย์- หว้ยราช ตำบลอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์


คริสตจักรบ้านน้ำพุง

ผู้ปกครองวิรัตน์ ศรีชามก

119 หมู่ 3 บ้านน้ำพุง ตำโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย


คริสตจักรร่มพระคุณเมืองเลย

อาจารย์อภิชาติ ทรงศิลป์

153/16 หมู่ 2 ถนน เลย- ด่านซ้าย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย


คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์วังสะพุง

ศาสนาจารย์ ชาติชาย แสงงาม

101 ม.11 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย


คริสตจักรร่มพระคุณศรีอุบลพัฒนา

อาจารย์ สาวิตรี ทรงศิลป์

76 หมู่ 20 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย


คริสตจักรนาด้วง

นายแพย์ กรันย์ บุญเจียร

365 บ้านนาดว้ง ซ.โรงเรียนชุมชนนาดว้ง ถ.นาดว้ง-วงัปลาป้อม ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย


คริสตจักรร่มพระคุณด้านซ้าย

อาจารย์ ประสาน เสริมศรีสุวรรณ

E-mail: [email protected]

โทร 081 574 0047

186 หมู่ 1 ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย


คริสตจักรร่มพระคุณเชียงคาน

อาจารย์ ธรรค์ จินดา

98 หมู่ 11 ตำบลเขาแก่ง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย


คริสตจักรร่มพระคุณบ้านหนองผา

อาจารย์ ประวิทย์ วัฒนราช

131 หมู่ 11 ตำบลนาดินดา อำเภอเมือง จังหวัดเลย


คริสตจักรอินทผลัม

ศจ . ดร . สุรพรรณ สุนทราวิรัตน์

E-mail: [email protected]

โทร 0986 990 5989

122 หมู่ 7 บ้านนาบอน ตำบลชยัพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000


คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์เมืองเลย

อาจารย์ จารี ใจน้อย

444 หมู่ 6 บ้านสามแยก ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย


คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์เมืองชัยภูมิ

ศาสนาจารย์ ทวีทรัพย์ บุญพงษ์

81 หมู่ 14 ชุมชนบ้านข้ีเหลก้นอ้ย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ


คริสตจักรบ้านแห่งพระคุณโคราช

อาจารย์ สุระชัย ลาดนอก

110 ม.5 บ้านสระตะหมก ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย

จังหวัดนครราชสีมา


คริสตจักรข่าวประเสริฐบ้านใหม่นานิยม

อาจารย์ เดช พงษ์เขตรจิตร

34 หมู่ 7 ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา


คริสตจักรข่าวประเสริฐนครราชสีมา

อาจารย์ ปรีดา โนใหม่

543 หมู่ 7 บ้านบึงแสนสุข ตำบลโพธ์ิกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา


คริสตจักรพยัคฆภูมิพิสัย

ศาสนาจารย์ เฉลิม สะเทือนรัมย์

139 หมู่12 บ้านโนนมว่ ตำบลลานสะแก อำเภอพยคัฆภูมิพิสยั จังหวัดมหาสารคาม


คริสตจักรเปราซิม

อาจารย์ ธนาดลุ เนตรวรรณา

389/9-11 หมู่1 บ้านเวียงเหนือถ.กา เนิดเพชร ตำบลแวง อำเภอโพนทอง

จังหวัดร้อยเอ็ด


คริสตจักรเมืองศรีสะเกษ

อาจารย์ เกษราภรณ์ งามเจริญ

335 หมู่ 8 ถนน ขขุ นัธ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีเกษ


คริสตจักรสันติสุขศีขรภูมิ

ศาสนาจารย์ สุทัศน์ ภัทรเมษสิยาห์กุล

376 หมู่2 ถ.เทศบาล 3 ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์


คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์สังขะ

ศาสนาจารย์ สมศักดิ์ ญาณะธรรม

42 หมู่ 11 ตำบลสงัขะ อำเภอสงัขะ จังหวัดสุรินทร์


คริสตจักรชัยพรรัตนบุรี

อาจารย์ ไพฑูรย์ นัดเกล้า

244 หมู่ 3 บ้านหนองกา ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์


คริสตจักรชัยพรจอมพระ

ศาสนาจารย์ ธารวิมล ทิพยเทอดธนา

217 ถนนปัทมานนท์ซ.เทศบาล 11 ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์


คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์ท่าตูม

ศาสนาจารย์ พงษ์เทพ ไกรการ

E-mail: [email protected]

โทร 089 864 5098

267 หมู่ 2 บ้านเหล่าออ้ย ตำบลท่าตมู อำเภอท่าตมู จังหวัดสุรินทร์


คริสตจักรคานาอันดงแถบ

อาจารย์ ประเสริฐ ศิลาธรรม

318 หมู่6 บ้านดงแถบ ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี


คริสตจักรเปราซิม

อาจารย์ ธนาดลุ เนตรวรรณา

389/9-11 หมู่ 1 บ้านเวียงเหนือถ.กา เนิดเพชร ตำบลแวง อำเภอโพนทอง

จังหวัดร้อยเอ็ด